Навчально-методична робота кафедри

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • З метою уніфікації та удосконалення методичного забозпечення дисциплін кафедри на
  базі Запорізького державного медичного університету була проведена виїзна міжкафедральна нарада завідувачів та викладачів однопрофільних кафедр ЗВО, де викладається дисципліна «Лабораторна діагностика»;
 • 22 лютого 2019 р. було проведено круглий стіл завідувачів та викладачів кафедр ЗВО, де викладається дисципліна «Лабораторна діагностика»;
 • продовжується робота над навчальною робочою програмою з дисципліни «Лабораторна діагностика».Під час міжкафедральної наради завідувачів та викладачів однопрофільних кафедр 12 листопада 2018 р. та 22 лютого 2019 р.обговорювалися питання щодо удосконаленню цієї програми;
 • співробітниками кафедри у 2018-2019 н.р. підготовлено навчально-методичні посібники «Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти», «Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти», навчальний посібник «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників», «Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт», методичні рекомендації для викладачів з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень», навчальний посібник «Акушерство з оцінкою результатів досліджень» : під заг. ред. д.б.н. Р.Ф. Єрьоменко;
 • оновлено та удосконалено матеріали з НМКД (навчально-методичного комплексу дисциплін), лекційний матеріал, аудиторні контрольні роботи з дисципліни «Лабораторна діагностика» для здобувачів вищої освіти денного та заочного відділення (укр., рос. та англ. мовами) і дистанційного навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація» та для здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» відповідно до вимог СУЯ; оновлені матеріали НМКД розміщено на сайті кафедри та сайті дистанційного навчання;
 • 4-6 грудня 2018 р. успішно проведена акредитація ОПП для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» у галузі 22 «Охорона здоров’я»
 • завідувач кафедри,професор, д.б.н. Єрьоменко Р.Ф. є членом редакційно-експертної ради фахового видання «Український журнал медицини, біології та спорту» та членом редколегії журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування»; за поточний навчальний рік прорецензовано 1 статтю, 6 видань («Фізіологія та анатомія людини. Курс лекцій»/За ред. проф. Л.М.Малоштан (НФаУ), навч. пос. «Биология в приложениях: Справочные материалы» / О.В. Філіпцова та ін. (НФаУ), «Практикум з біології» / О.В. Філіпцова та ін. (НФаУ), навч. пос. «Сучасна лабораторна діагностика хронічної В-лімфоцитарної та деяких інших лейкемій-лімфом» /Ткач Ю.І. (ХМАПО), навч. пос. «Дослідження фізичних властивостей сечі» /Л.Т. Бойко та ін. (ХМАПО), навч. пос. «Лабораторна діагностика гострих та хронічних моноцитоїдних лейкемій» / Ю.І. Ткач (ХМАПО), 1 навчальну програму з дисципліни «Функціональна біохімія» для спеціальності 226 «Фармація» (НФаУ) та 2 автореферати (Романько М.Є. на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук і Пономарьової В.Л. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук);
 • професор кафедри, д.мед.н. Литвинова О.М. є членом редакційно-експертної ради фахового видання «Український журнал медицини, біології та спорту», нею прорецензовано протягом 2018-2019 н.р. 7 статей;
 • професором кафедри, д.мед.н. Березняковою М.Є. прорецензовано 3 видання: курс лекцій та методичні вказівки для викладачів та студентів із дисципліни «Клінічна патогістологія»/ За ред. проф. Залюбовської О.І. (ХНМУ), навчальний посібник «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» / За ред. проф. Залюбовської О.І. (ХНМУ);
 • згідно Наказу МОН України № 1617-л від 25.10.2018 р. завідувач кафедри д. б. н. Єрьоменко Р.Ф. приймала участь у проведенні акредитаційної експертизиспеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому державному медичному університеті (12-14 листопада 2018 р.);
 • згідно Наказу МОН України № 197-л від 25.03.2019 р. завідувач кафедри д. б. н. Єрьоменко Р.Ф. прийняла участь у проведенні акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки6.120102 «Лабораторна діагностика» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (13-15 травня 2019 р.)

Наші видання: 

Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.

Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів  вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 130 с.

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Козар В. В., Матвійчук О. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.

Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньої  програми  «Лабораторна  діагностика»  : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018.

Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої  програми  «Лабораторна  діагностика». Модуль 1  : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х : НФаУ, 2018. – 85 стор.

Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: под общ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.

Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, М.Е. Березнякова и др. ; под общ. ред. доц. Р.Ф. Еременко. – Х.: НФаУ, 2017.– 44 с.

Методи лабораторної діагностики спадкових хвороб: метод. рек. для аудит. роботи студентів / за ред. доц. Р.Ф. Єрьоменко . Х. : НФаУ, 2017. 24 с.

Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, С. І. Крижна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 130 с.

Clinical laboratory diagnostics / Крижна С.І., Березнякова М.Є., Литвинова О.М., Карабут Л.В., Авідзба Ю.Н., Фоміна Г.П., Литвиненко Г.Л. // Х.: НФаУ, Золоті сторінки, 2016. 120 с.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email