Історична довідка

Bene dignoscitur, bene curator – правильно діагностується, добре лікується

Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання ролі лабораторної діагностики. Ступінь розвитку лабораторної служби є першорядним рейтинговим критерієм системи охорони здоров’я. За даними ВООЗ, питома вага лабораторних досліджень складає не менше 60% від загальної кількості досліджень, які проводяться у всіх лікувальних закладах світу, а їх кількість, необхідна для адекватного обстеження пацієнтів, кожні 5 років збільшується вдвічі. Разом з тим результати лабораторних досліджень набувають дійсної цінності тільки при їх цілеспрямованому проведенні та об’єктивній оцінці фахівцями відповідної кваліфікації.

Лабораторна діагностика – один з пріоритетних напрямів медичної діяльності, що постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без даних лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії. В умовах ринкових відносин і конкуренції збільшується потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам сьогодення.

Історія кафедри клінічної лабораторної діагностики почалася у 2000 році, коли з ініціативи доктора медичних наук, професора І.А. Зупанця на базі кафедри клінічної фармації з фармопікою була відкрита та проліцензована спеціальність «Лабораторна діагностика», також лабораторна та функціональна діагностика, як самостійний предмет викладання, вперше введено навчальний план підготовки фахівців спеціальності «Фармації».

В 2004 році в Національному фармацевтичному університеті за ініціативою ректорату була створена кафедра клінічної лабораторної діагностики – перша серед медичних навчальних закладів, яку очолювала д.мед.н., проф. Залюбовська О. І. з 2004-2014р.

Історична довідка

проф. Залюбовська О.І. – автор понад 150 наукових праць, 7 авторських свідоцтв, 2 підручників, 10 навчальних посібників (3 з грифом МОН України, 3 англійською мовою), методичних рекомендацій, монографій, голова циклової методичної комісії медико-біологічних дисциплін НФаУ, член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини.

У 2005 році кафедра пройшла акредитацію зі спеціальністю «Лабораторна діагностика», ступінь бокалавр.

Під керівництвом Залюбовської Ольги Іллівни співробітники кафедри брали участь в розробці та впровадженню стандартів: освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для спеціальності «Лабораторна діагностика», які були затверджені 1 листопада 2012 року. З вересня 2012 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики вперше в Україні серед медичних вузів почалася підготовка здобувачів-рівень магістр. У цей період кафедрою було підготовлені курс лекцій з лабораторної діагностики, методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для вітчизняних та іноземних студентів. Основним науковим напрямком роботи колективу кафедри стало втілення в клініку внутрішніх хвороб нових сучасних методів лабораторної та функціональної діагностики, а саме застосування методики дихального уреазного тесту для ранньої діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту з використанням діагностичного мас-спектрометричного комплексу ДІМАСК. У 2010 р. кафедрою на базі НФаУ була проведена перша нуково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми лабораторної діагностики» 11листопада 2010р.

Склад кафедри з 2004-2014р.: завідувач кафедри д.мед.н., проф. Залюбовська Ольга Іллівна; д.мед.н., проф. Березнякова Марина Євгенівна; д.мед.н., проф. Литвинова Ольга Миколаївна; д.мед.н. проф. Киреєв І.В. ,к.мед.н., к.мед.н. доц. Зленко Віктор Володимирович; к.мед.н., доц. Карабут Лариса Василівна; к.мед.н., доц. Фоміна Галина Петрівна; ас. Авідзба Юлія Наліковна, ас. Литвиненко Г.Л.; ст. лаборант Поставна Л.В., ст. лаборант Матвійчук О.П., ст. лаборант Яворська О.М.

З 2005 року кафедра клінічної лабораторної діагностики опорна для однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів.

У період з 2014-2016 рік кафедру клінічної лабораторної діагностики очолювала д.мед.н. проф. Крижна. С.І.

Історична довідка

проф. Крижна. С.І. – автор 95 наукових робіт, 5 патентів,співавтор 4 підручників (з них 3 з грифом МОН Украіни). Член товариства патофізіологів України, товариства фармакологів Украіни.

За цей період роботи на кафедрі велика увага приділялася лікувально-профілактичній консультативній роботі на клінічних базах кафедри. Співробітниками кафедри активно проводяться науково-практичні семінари, конференції з лікарями, консиліуми. Подовжується науково-методична робота, а саме написання науково-методичних –рекомендацій, навчальних посібників, лекційних матеріалів з клінічної лабораторної діагностики, ендокринології, клінічної генетики, клінічної біохімії. Зроблено стендове оснащення кафедри з профільних дисциплин. У 2014р. кафедрою на базі НФаУ проведена друга науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми лабораторної діагностики» 20-22 листопада 2014р.

У цей період на кафедрі працювали: завідувач кафедри д.мед.н., проф. Крижна С.І.; д.мед.н., проф. Березнякова М. Є.; д.мед.н., проф. Литвинова О. М.; к.мед.н., доц.Козар.В.В; к.мед.н., доц. Карабут Л. В.; к.м.н., доц.Паламарчук.О.О. к.мед.н., доц. Фоміна Г. П., доц Ковальова В.І., к.м.н. ас. Авідзба Ю. Н., к.м.н. ас. Литвиненко Г.Л.; ст. лаборант Поставна Л.В., ст. лаборант Матвійчук О.П.,

З вересня 2016-2017р. кафедру клінічної лабораторної діагностики очолювала д.мед.н. проф. Супрун Е. В.

Історична довідка

проф. Супрун Е. В. – автор понад 100 наукових робіт, співавтор 6 підручників, 3 посібників. Основними напрямками наукової діяльності Супрун Е.В. є вивчення молекулярних механізмів цитокінової регуляції постішемічного пошкодження тканини мозку і нейропротективних ефектів цитокінових препаратів інтерлейкінового ряду. Під керівництвом проф. Супрун Е. В. подовжується активно вдосконалюватися викладання на кафедрі профільних дисциплин. Поповнюється банк лекційного та наглядного матеріалу

З квітня 2017 року по теперішній час кафедру очолює д.біол.н. проф. Єрьоменко.Р.Ф.

Історична довідка

проф. Єрьоменко.Р.Ф. – автор понад 100 нукових робіт, 2-х патентів, співавтор 10 посібників.

Під керівництвом проф. Єрьоменко Р.Ф. колектив кафедри продовжує велику увагу приділяти створенню сучасної матеріальної бази, удосконаленню методики викладання, створенню нових учбових програм, розробці типових навчальних програм за профільними дисциплінами. На кафедрі постійно оновлюється учбові матеріали, створюються електронні посібники, зроблено мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять. Співробітники кафедри ретельно працюють над створенням дистанційного курсу викладання профільних дисциплин. Кафедра активно використовує єдину методичну систему, яка передбачає розробку таких навчальних блоків: завдання для самостійної роботи , навчальні тести, тести з контролю успішності навчання і окремий блок інформації для викладачів. Особливістю даної системи є те , що всі завдання наведені у формі ситуаційних задач , які максимально наближені до практичної діяльності клінічного лаборанта.

Кафедра є випусковою для спеціальності «Лабораторна діагностика», опорною – для спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» з дисциплін «Лабораторна діагностика», «Лабораторна та функціональна діагностика».

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: клінічна лабораторна діагностика; клінічна біохімія; клінічна оцінка лабораторних досліджень; доказова медицина, алгоритми та стандарти лабораторних досліджень; лабораторна діагностика паразитарних інвазій; акушерство та гінекологія; загальна хірургія з оперативною хірургією та топографічною анатомією; внутрішня медицина; педіатрія; неврологія, психіатрія; дерматологія, венерологія; лабораторна діагностика паразитарних інвазій; історія медицини; гігієна та екологія з гігієнічною експертизою; судова медицина; деонтологія; фітотерапія; хвороби цивілізації; цитологічна діагностика; клінічна генетика та інші клінічні дисципліни зі спеціальності «Лабораторна діагностика»; лабораторна діагностика для спеціальності «Фармація»; лабораторна та функціональна діагностика для спеціальності «Клінічна фармація».

Виробничі та переддипломні практики проводяться в провідних лабораторіях міста (міська клінічна лікарня №2, дитяча поліклініка Київського району №23, лікарня невідкладної допомоги №4 ім. А.І. Мєщанінова, з провідним медичним центром «Альфа лабсервіс», де співробітники кафедри надають консультації), також студент мають можливість проходити стажування за кордоном (м. Білосток, Польща, м. Росток, Німеччина).

Історична довідка

Історична довідка

Кафедра клінічної лабораторної діагностики – опорна з лабораторної діагностики для фармацевтичних факультетів (з 2005 р.). У цьому напрямку прорецензована навчальна література, яка створювалась іншими колективами, розроблені типові програми, надаються консультації, регулярно проводяться наради та засідання.

На заняттях студенти отримують можливість ознайомитися з новітньою медичною апаратурою та методиками проведення обстежень. Кожне практичне заняття набуває характеру науково-дослідної експериментальної роботи, розширює кругозір студентів, дає можливість придбання практичних і теоретичних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Більшість тематичних занять проводиться на базі великих спеціалізованих стаціонарів м. Харкова: міської клінічної лікарні № 2; міської дитячої поліклініки № 23; 4-ої міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова; Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції, що дозволяє ознайомити студентів зі специфікою роботи лабораторій різного профілю.

Історична довідка

Історична довідка

Історична довідка

Випускники даної спеціальності мають право працювати в лабораторіях різного профілю: клініко-діагностичного; клінічної біохімії; клінічної бактеріології; клінічної паразитології; клінічної лабораторної імунології; лабораторної генетики; клінічної лабораторної цитології, у лабораторіях бюро судово-медичної експертизи.

Пріоритетним завданням Національного фармацевтичного університету є підготовка фахівців з лабораторної діагностики, високоерудованих в області медичних (клінічних) і фармацевтичних знань. З цією метою університет удосконалює нові типові програми, поповнює арсенал навчальної літератури методичними розробками.

Історична довідка

Навчити спеціаліста з лабораторної діагностики розуміти суть процесів, які відбуваються в організмі людини, для встановлення вірного діагнозу – наша кінцева мета!

Основним науковим напрямком роботи колективу кафедри на теперішній час є дослідження зміни клініко-лабораторних показників при порушенні білкового .жирового, вуглеволного метаболізму під час перебігу захворювань внутрішніх органів.

Науковцями кафедри продовжується робота по пошуку нових лабораторних тестів, методів для діагностики та оцінки перебігу захворювань внутрішніх органів та їх впровадження в клінічну практику КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 2».

Продовжується робота по впровадженню на базі КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 2» найбільш раннього маркеру пошкодження міокарду при судинних катастрофах високочутливого тропоніну і звичайного тропоніну І у хворих ЦД 2 типу із гострим коронарним синдромом.

Наукові тематики кафедри:

 • Клініко-лабораторні дослідження у хворих з мікросудинними ускладненнями на тлі цукрового діабету 1 та 2 типу;
 • Механізми дії генетичних маркерів на різних стадіях формування цукрового діабету;
 • Клініко-лабораторні дослідження механізмів антибіотико-резистентності внутрішньо-лікарняної мікрофлори.
 • Визначення ролі спадкових факторів та несприятливих чинників перинатального розвитку у формуванні ожиріння у дітей та підлітків.
 • Впровадження нових методів статистичного контролю якості при проведенні клініко-лабораторних досліджень.

На кафедрі клінічної лабораторної діагностики захищено 3 кандидатські дисертації, виконується докторська дисертація.

В рамках наукових досліджень кафедра співпрацює з:

 • ДУ ІОЗДП АМН України;
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 • ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини   ім. Андрея Крупинського»;
 • ХМАПО каф. патологічної фізіології;
 • Національний університет «Києво-Могилянська Академія».
 • Мікробіологічна лабораторія.. Верхня Померанія , Росток. Германія.

Викладачі кафедри публікують наукові статті у періодичних фахових виданнях України та за кордоном, у тому числі журналах, що індексуються базами Scopus або Web of Science, беруть участь і Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, стажуваннях, семінарах, круглих столах тощо.

Кафедра приймає активну участь у проведенні науково-практичних семінарів, конференцій.

Історична довідка

Історична довідка

Кожного року на кафедрі відбувається Державна Атестація з нагоди захисту магістерських робіт та атестація випускників факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ зі спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання).

Підготовка магістерських робіт потребує від студентів і керівників наукового натхнення до всього нового, новаторського, сучасного. Наукові дослідження студентами проводяться у сучасних клініко-діагностичних лабораторіях на клінічних базах кафедри.

Наукова діяльність кафедри –активна, богаторівнева, сучасно спрямована.

Співробітники кафедри виконують функції наукових керівників магістерських робіт студентів, що беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

В перший же рік існування кафедри клінічної лабораторної діагностики, при ній був створений студентський науковий гурток (студентське наукове товариство). Членами студентського наукового товариства кафедри є студенти 1-5 курсу. Їх кількість невпинно зростає. Основним науковим напрямом СНТ є вивчення і пошук нових методів клініко-лабораторних досліджень у кліниці внутрішніх хвороб. З часом дослідження поширилися на такі теми, як клініко-лабораторні дослідження при ускладненнях цукрового діабету 1 і 2 типів, спадкова патологія імунітету, клініко-лабораторні дослідження при хворобах серцево-судинної системи, патологія сполучної тканини. Студенти – члени СНТ кафедри клінічної лабораторної діагностики виконіють експериментальні дослідження  та додатково працюють з літературними джерелами, розширюючи свої знання з обраних тем.

За підсумками найцікавіших наукових досліджень студентами та молодими вченими кафедри публікуються тези та статті у фахових виданнях, готуються доповіді з якими студенти виступають на наукових з’їздах та конференціях. Дослідники студентського наукового товариства неодноразово ставали дипломантами Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Приймали активну участь во Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Теоретична медицина»(23-24 квітня 2019 року) м.Чернівці.

22 лютого 2019 р. на базі НФаУ кафедрою проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплини «Лабораторна діагностика». За перемогу у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплини «Лабораторна діагностика» змагалися 28 студентів з 7 ВНЗ України. На церемонії відкриття олімпіади Національний фармацевтичний університет, презентував логотип Всеукраїнської студентської олімпіади, та символ «Капсулу», які демонстрували майбутнє науки для молодого покоління науковців.

Історична довідка

Історична довідкаЦі два візуальних символа Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплини «Лабораторна діагностика» стали доброю традицією, які впроваджуваджують ідею передачі, знань. Кафедра клінічної лабораторної діагностики отримала лист подяку від Дніпровського національного універ-ситету ім.О.Гончара за організацію та проведення 2 етапу Всеукраїнської олімпіади з дисциплини «лабораторна діагностика».

Історична довідка

Історична довідка

На кафедрі активно проводиться профорієнтаційна робота. За кафедрою закріплені учбові заклади м. Харкова: ХСШ № 108 та ЗОШ № 53. Профорієнтаційна робота має багаторганний напрям: проводяться лекції на тему: «НФаУ – бренд фармацевтичної освіти», «Лабораторна діагнгостика: сьогодення, майбутнє та перспективи розвитку», учні відвідують профорієнтаційний табір, який щорічно проводиться в НФаУ, їм надається рекламна продукція: газети та буклети, де учні можут ознайомитись із інформаційним матеріалом. Для випускників підшефних шкіл регулярно проводяться екскурсії до клініко-діагностичних лабораторій і лікарень, на базі яких розташована кафедра. Під час проведення таких екскурсій демонструються відеоролики та відеофільми про навчання в НФаУ за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування».

Історична довідка

Історична довідка

Історична довідка

Також активно проводиться профорієнтаційна робота в коледжах, що закріплені за кафедрою: Хмельницький базовий медичний коледж та Кам’янець – Подільське медичне училище. Під час зустрічей студентам надається уся необхідна інформація про спеціальності і освітні програми, за якими можна отримати якісну сучасну освіту в НФаУ, проводиться анкетування студентів спеціальностей  «Фармація», «Лікувальна справа» та «Лабораторна діагностика», з метою запрошення даної аудиторії до вступу в НФаУ. Учні цих навчальних закладів приймали активну участь у заході «День відкритих дверей НФаУ» та Ярмарок Вакнсій, що відбувся в НФаУ 13 квітня 2019 року. Студенти коледжів, що приїхали до університету були приємно вражені дружньою атмосферою, що мала місце під час заходу.

Виховна робота також активно проводиться кафедрою. Співробітники кафедра клінічної лабораторної діагностики є кураторами студентів 1 курсу ЛДб17 (3,10д)-02, ЛДб18 (1,10д)-01, 02; 2 курсу – групи ЛДб 17 (3,10д)-01, 02, 03, 3 курсу (3,0) мед. ЛДб16-01 спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Кожного місяця організуються тематичні зустрічі, екскурсії то круглі столи працівників кафедри і студентів. З будь-якими питаннями студенти звертаються до свого куратора та викладачів кафедри , тому що тут їх шанують, поважають і підтримують. Разом із студентами відвідуємо заходи, що проводяться в НФау: футбольні матчі, бесіди про здоровий спосіб життя, для всіх студентів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування».семінари на тему: «Всесвітній день боротьби із туберкульозом.

Історична довідка

Історична довідка

Історична довідка

 

 

 

 

 

 

Кафедра сьогодні.

Зав. каф., професор Єрьоменко Р.Ф. (з 2017 р), професор Литвинова О.М. (з 2004 р), професор Березнякова М.Є. (з 2005 р.), доцент Карабут Л.В. (з 2004 р.), доцент Должикова О.В. (з 2017 р.), доцент Ковальова В.І. (з 2014 р.), доцент Панамарчук О.О. (з 2015 р.), доцент КозарВ.В. (з 2015 р), доцент Литвиненко Г.Л. (з 2013 р.), асистент Матвійчук.О.П. (з 2013 р.), ст. лаборант Поставна Л.В. (з 2004 р.)

Історична довідка

Історична довідка

 Колектив нашої кафедри – одна дружна, творча сім’я. Кафедра росте, відновлюється, розвивається. Історія кафедри, її життя, наше життя продовжується … Нам тільки 15 років!

Print Friendly, PDF & Email