Навчально-методична робота кафедри

МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

18 червня 2020 р. проведено on-line засідання завідувачів та викладачів однопрофільних кафедр, які викладають дисципліну «Лабораторна діагностика» для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Обговорювалися питання щодо удосконаленню цієї програми. Продовжується робота над навчальною робочою програмою з дисципліни «Лабораторна діагностика».

10-12 березня 2020 р. успішно проведена акредитація освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» у галузі 22 «Охорона здоров’я». За результатами експертизи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримано сертифікат акредитації, дійсний до 14.05.2025 р. (на 5 років).

13-14 лютого 2020 року завідувач кафедри, професор Єрьоменко Р.Ф. та доцент Должикова О.В. прийняли участь у проведенні ІІ заключного туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» у якості членів журі з біологічного напрямку.

11 та 12 лютого 2020 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики відбувся захист випускних кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 “Технології медичної діагностики та лікування” 2020 року випуску. ДЕК відмітила високий рівень підготовки студентів та актуальність тематики підготовлених робіт. Усі випускники отримали високі оцінки, продемонструвавши 100% якісну успішність.

12 лютого 2020 року деканатом факультету медико-фармацевтичних технологій спільно з кафедрою клінічної лабораторної діагностики було проведено збір здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування. Метою засідання стало обрання студентами вибіркових дисциплін, які вони хотіли би вивчати. Під час засідання усі здобувачі вищої освіти отримали інформацію стосовно вибіркових дисциплін та написали заяви, у яких виявили свій вибір.

20 січня завуч кафедри доцент Литвиненко Г.Л. прийняла участь у роботі семінару-наради «Застосування дистанційних технологій в навчальному процесі здобувачів денної форми навчання», який відбувся у коледжі НФаУ по вул. Олександра Невського, 18. Захід спрямований для оптимізації медичної і педагогічної роботи тьюторів з вибіркових дисциплін, що викладаються в дистанційному форматі.

09 грудня 2019 рокудекан факультету медико-фармацевтичних технологій професор Набока О.І. та колектив кафедри клінічної лабораторної діагностики провели  робочу нараду зі здобувачами вищої освіти 1 курсу спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Під час заходу булиобговореніпитання, якіцікавлятьстудентіввідноснонавчання, побуту, культурного вихованнятощо. Студентиподілилися з викладачами проблемами, якіїхцікавлять та отрималивідповіді на своїзапитання, а такожвисловилисподівання на майбутнізустрічіуподібномуформаті.

22 листопада 2019 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики відбулася зустріч декана факультету медико-фармацевтичних технологій професора Набоки О.І., завідувача кафедри професора Єрьоменко Р.Ф. та викладачів кафедри КЛД зі здобувачами вищої освіти випускних курсів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти стосовно процесу навчання та змін правил вступу на магістерські програми у 2020 році, а саме – обов’язкове введення ЗНО з англійської мови.

13 вересня 2019 року на кафедрі клінічної лабораторної діагностики відбулася зустріч викладачів кафедри КЛД і кафедри мікробіології, вірусології та імунології з магістрами спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» 2020 року випуску з приводу обговоренняпитаннь проходження магістрантами переддипломної практики.

Протягом 2019-2020 н.р. викладачі кафедри клінічної лабораторної діагностики зі здобувачами вищої освіти спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування” відвідали лабораторію «Modern medical texnology», ознайомилися з роботою даної лабораторії та отримали майстер–класи «Проведення лабораторних досліджень на хемілюмінісцентному автоматичному аналізаторі», «Аналіз методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР))» та інші.

Співробітники кафедри брали участь у створенні ліцензійної справи.

Оновлено та удосконалено матеріали з НМКД (навчально-методичного комплексу дисциплін), лекційний матеріал, аудиторні контрольні роботи з дисципліни «Лабораторна діагностика» для здобувачів вищої освіти денного та заочного відділення (укр., рос. та англ. мовами) і дистанційного навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОПП «Фармація» та ОПП «Клінічна фармація» та для здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» відповідно до вимог СУЯ; оновлені матеріали НМКД розміщено на сайті кафедри;оновлено матеріали на сайті дистанційного навчання.

Завідувачем кафедри, проф., д.біол.н. Єрьоменко Р.Ф. протягом 2019-2020 н.р. прорецензовано 3 методичних рекомендацій: з підготовки до екзамену для здобувачів вищої освіти дисципліни «Біохімія патологічних процесів»другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика»; з підготовки до екзамену здисципліни «Біологічна хімія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація; «Медичні приклади. Термометри» для аудиторної роботи розроблені кафедрою товарознавства Національного фармацевтичного університету.

Професором кафедри, д.мед.н. Березняковою М.Є. протягом 2019-2020н.р. прорецензовано 2 навчально-методичні посібники: «Лабораторна діагностика спадкових гемолітичних анемій» Кучеренко Є.О., Сіренко О.В. для самостійної роботи слухачів з фаху «клінічна лабораторна діагностика». (кафедра клінічної діагностики ХМАПО); «Лабораторна діагностика постгеморагічних анемій» Кучеренко Є.О., Сіренко О.В. для самостійної роботи слухачів з фаху «клінічна лабораторна діагностика» (кафедра клінічної діагностикиХМАПО) і 1 навчальний план і програму курсів тематичного удосконалення «Цитологічні і загальноклінічні лабораторні дослідження» (кафедра клінічної діагностики ХМАПО) (156 навч. год.)

Навчально-методичні видання:

 1. Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ, 2019.– 37 стор.
 2. Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових та ситуаційних завдань: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчукта ін; під загальн. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х.: НФаУ, 2020. – 137 с.(електронне видання)
 3. Рабочая тетрадь по лабораторной диагностике для студентов специальности 226 «Фармация, промышленная фармация»: учеб. пособие / Р. Ф. Ерёменко, О. Н. Литвинова, Е.В. Должикова и др. – Х.: НФаУ, 2019. – 115 с.
 4. Робочий зошит з лабораторної діагностики для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: навч.-метод. посібник / Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, О. В. Должикова та ін. – Х.: НФаУ, 2019. – 121 с.
 5. Notebook laboratory diagnostics for students of pharmaceutical speciality: manual / R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova at all. – Kh. : NuPh, 2019. – P. 65
 6. Єрьоменко Р. Ф., КарабутЛ.В., ДолжиковаО.В., Литвинова О. М., БерезняковаМ. Є.,  Козар В. В., Литвиненко Г. Л., Ковальова В. І., Матвійчук О.П. Робочий зошит з дерматологї, венерології  з оцінкою результатів досліджень для  аудиторної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» – Х.: НФаУ, 2020 – 86 с. (готовий до друку).
 7. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О.П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 8. Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Литвиненко Г Л., Литвинова О. М., Карабут Л.В., Матвійчук О. П. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, цитологічних, санітарно-гігієнічних) для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: метод. рек. з переддипломної практики для студентів / за ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х. : НФаУ, 2019. – 35 с.
 9. Переддипломна практика у профільних лабораторіях для здобувачів I (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування: Методичні рекомендації (готові до друку)
 10. Методичні рекомендації: Виробнича практика у лабораторіях для здобувачів I (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування(готові до друку)
 11. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О.П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 12. Мієлограма. Клініко-лабораторна діагностика гемобластозів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф.Єрьоменко, М.Є Березнякова, О.М. Литвинова, доц. Должикова О.В та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 98 с.(готово до друку)
 13. Навчальний посібник «Акушерство з оцінкою результатів досліджень» / О.О. Паламарчук, В.В. Паламарчук, Р.Ф. Ерьоменко, В.І. Ковальова – Х.: НФаУ, 2019 – 253 с. (подано до друку)

Print Friendly, PDF & Email