Должикова Олена Вікторівна

Должикова Олена Вікторівна

Должикова Олена Вікторівна, доктор фармацевтичних наук, професор ЗВО, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, методист кафедри.

Должикова Олена ВікторівнаДолжикова Олена ВікторівнаДолжикова Олена Вікторівна

 

 

Закінчила:

 1. Українську фармацевтичну академію, 1996 р., за спеціальністю – Фармація, кваліфікація – провізор.
 2. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2014 р., за спеціальністю – Мова і література англійська, кваліфікація – філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
 3. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2019 р., за спеціальністю – 091 Біологія, кваліфікація – Біолог, викладач біології.

Працювала:

Українська фармацевтична академія (пізніше Національна фармацевтична академія України, пізніше Національний фармацевтичний університет), старший лаборант кафедри фізіології та анатомії людини (пізніше кафедри біології, фізіології та анатомії людини, пізніше кафедри фізіології та анатомії людини) (1995-2000), асистент кафедри (2000-2007), доцент кафедри (2007- 2017). Відповідальна за науку Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ (з 2009 р. по 2017 р.). Доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ (2017 по теперішній час).

Громадська діяльність:

 1. З 2004 р. секретар апробаційної ради – 14.03.05 – фармакологія.
 2. Гарант ОПП «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського) рівня.
 3. Відповідальна за спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» ОПП «Лабораторна діагностика».
 4. Член проектної групи ОПП «Лабораторна діагностика».
 5. Член Редакційної    Ради    наукового    фахового    видання  України   – «Українського журналу медицини, біології та спорту»
 1. Член робочих груп з підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних (фахових) програм у НФаУ (Наказ № 368 від 06.09.2018 р.).
 2. Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства у НФаУ (Наказ № 367 від 06.09.2018 р.)
 3. Член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із дисципліни «Лабораторна діагностика» 22-23 лютого 2019 р. (Наказ МОЗ України № 553 від 17.12.2018 р.).
 4. Член ЦМР НФаУ.
 5. Член факультетської      ради      факультету      медико-фармацевтичних технологій НФаУ.
 6. На кафедрі виконує обв’язки методиста.

Нагороди:

 1. Почесна грамота від Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі в місті Харкові з нагоди 100-річчя від дня заснування Національного фармацевтичного університету та професійного свята – Дня фармацевтичного працівника (2021).
 2. Почесна грамота від Обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (2020).
 3. Грант «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2009).

Міжнародна діяльність:

 1. Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives (17.10-25.11.2022)  Faculty of Education, University of Białystok
 2. INFORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF BACHELORS IN THE EUROPIAN UNION COUNTRIES AND UKRAINE (20.02-27.02.2023) Lublin, Republic of Poland
 3. У травні 2015 року у Польщі, м. Лодзь, проходила стажування на базі Вищої школи інформатики та мистецтв за наступною тематикою: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок» (108 годин). По закінченню стажування було отримано Диплом (від 15.05.2015 р.).

Наукова школа: керівництво підготовкою магістерських робіт студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Підручники, навчальні посібники:

 1. Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи / Малоштан Л.М., Рядних О.К., Жегунова Г.П., Кравченко В.М., Петренко І.Г., Деркач Н.В., Должикова О.В., Кононенко А.Г., Єрьоменко Р.Ф., Щербак О.А., Яценко О.Ю., Шаталова О.М., Гладченко О.М. // [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] За ред. Л.М.Малоштан. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 288 с. (З грифом МОН)
 2. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки. Уч. Пособие под ред. Малоштан Л.Н. / Малоштан Л.Н., Жегунова Г.П., Рядных Е.К., Петренко И. Г., Щербак Е.А., Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г., Должикова Е.В., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М. – Харьков: «БУРУН и К», 2014. – 416 с. (С грифом МОН).
 3. Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки: учебное пособие для студ. высш. уч заведений / Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных,И. Г.Петренко, Е.А.Щербак, Яценко Е.Ю., Кононенко А.Г., Должикова Е.В., Шаталова О.М., Деркач Н.В., Гладченко О.М., Єрьоменко Р.Ф., Шакіна Л.О.: под ред. Малоштан Л.Н. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 496 с. (С грифом МОН).
 4. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей. / Еременко Р.Ф., Супрун Э.В., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н,, Карабут Л.В., Должикова Е.В., Фомина Г.П., Ковалева В.И., Козарь В.В., Паламарчук О.А., Литвиненко А.Л., Матвийчук Е.П. // Уч. пособие: подобщ. ред. Р.Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.
 5. Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми«Лабораторна діагностика». Модуль 1 : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 86 стор.
 6. Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : навч.-метод. посібник / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : Вид-во НФаУ, – 91 стор.
 7. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 с.
 8. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко — Х.: НФаУ 2019 — 37 с.
 9. Робочий зошит з лабораторної діагностики для аудиторної та самостійної роботи [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посібник для студ. спец. 226 “Фармація, промислова фармація”] / Р. Ф. Єрьоменко [та ін.] ; НФаУ, Каф. клініч. лаборатор. діагностики. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с.
 10. Notebook laboratory diagnostics for students of pharmaceutical speciality: manual / R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova at all. [Електронний ресурс] –Kh. : NuPh, 2019. –65
 11. Рабочая тетрадь по лабораторной диагностике для студентов специальности 226 «Фармация, промышленная фармация» [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Р. Ф. Ерёменко, О. Н. Литвинова, Е.В. Должикова и др. – Х.: НФаУ, 2019. – 115с.
 12. Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових та ситуаційних завдань: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчук та ін; під загальн. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х.: НФаУ, 2020. – 137 с.
 13. Робочий зошит з дисципліни “Клінічна та функціональна діагностика” для аудиторної та самостійної роботи [Электронный ресурс] : [навч.- метод. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спец. 227 “Фізична терапія, ерготерапія”     освітньо-проф.     програми      “Фізична      терапія”]      /  Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова ; НФаУ, Каф. клин. лаборатор. диагностики. – Електрон. текстові дан. – Харків : НФаУ, 2021. – 57 с. – Загол. з титул. екрана. – Авт. вказ. на звороті тит. л. – Бібліогр.: с. 55.

Методичні рекомендації:

 1. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В. Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло : метод. рек. Харків : НФаУ, 2021. 51 с.
 2. Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко- діагностичній, санітарно-гігієнічній) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В. Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло : метод. рек. Харків : НФаУ, 2021. 35 с.
 3. Дослідження еякуляту. Спермограма / Р. Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О. М. Литвинова, О. В. Должикова, Л. В Карабут, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук, О. М. Феськов, О. В. Сомова : метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи. Харків : НФаУ, 2021. 71 с.
 4. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Набока О.І., Должикова О.В., Сторожук М.Г., Золотарьова І.М., Світайло В.Ю. Вступ в дисципліну «Клінічна хімія». Об’єкти і методи дослідження. Підготовка біологічних зразків для клініко-хімічних аналізів. Клініко-(біо)хімічні констеляції : методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2021. – 47 с.
 5. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О.П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників : методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р.Ф. Єрьоменко, О.В. Должикова, В.В. Козар, О.П. Матвійчук – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 76 с.
 7. Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень : метод. рек. для викладачів до аудит. та самост. роботи здобувачів вищої освіти / Р.Ф. Єрьоменко, В. В. Козар, О.В. Должикова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 стор.

Створення навчальних програм: «Анатомія і фізіологія» для студентів спеціальності Технологія парфюмерно-косметичних засобів денної та заочної форми навчання, «Валеологія» для студентів спеціальності Фармація, «Лабораторна діагностика» для студентів спеціальності Фармація, промислова фармація, «Гігієна з гігієнічною експертизою» для студентів спеціальності Технології медичної діагностики та лікування.

Наукова діяльність:У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою:

«Антикоагулянтная    активність    таблеток    на    основі    бджолиної отрути «Апівен» за спеціальностю 14.03.05 фармакологія (науковий керівник: д.б.н., проф. Малоштан Л.М.).

У 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою «Експериментальне обґрунтування оптимізації лікування неспецифічних вагінітів комбінованими вагінальними супозиторіями з рослинними оліями» за спеціальностю 14.03.05 фармакологія (науковий консультант: д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)

Наукові публікації у періодичних виданнях (основні):

що індексуються базами Scopus та Web of Science:

 1. PHARMACOLOGICAL AND BIOPHARMACEUTICAL STUDIES OF PARACETAMOL AND N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE COMBINATION AS AN ANALGETIC DRUG Ruban, O., Zupanets, I., Kolisnyk, T., …Zimin, S., Dolzhykova, O. ScienceRise: Pharmaceutical Science, 2022, 2022(1), с.28–36

 2. Brechka N. M., Kozar V. V., Korenieva Ye. M., Bondarenko V. A., Dolzhykova O. V., Tkachenko N. O., Borozenets V. V., Protsenko O. S., Zalubovskaya E. I. Correlation of inflammation with structural and functional changes in the rats’ prostate gland with chronic prostatitis under the exposure of chondroitin sulphate. Проблеми ендокринної патології. 2022. № 1 (79). С. 65–71 (Scopus).

 3. Должикова О. В., Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О. М. Рівень сироваткових і вагінальних імуноглобулінів при експериментальному вагініті та за умов фармакологічної корекції. Запорізький медичний журнал. Т. 22, № 2 (119). С. 186–191 (Web of Science).
 4. Dolzhykova O., Maloshtan L. Research of medical treatment influence of Melanizol suppositories on background of mechanical vaginitis in rats. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2020. № 1 (23). Р. 29–33 (Scopus).
 5. Dolzhykova O. V., Maloshtan L. M., Yeriomenko R. F., Maloshtan V. A. Effect of the vaginal pessaries Melanizol® and Klimedeks® on the glycogen level in the vaginal tissue of rats on the background of experimental vaginitis. Čes. slov. Farm. 2017. Vol. 66. P. 117–126 (Scopus).
 6. Dobrova V. E., Dolzhikova E. V., Maloshtan L. M., Stepanova E. Assessment of optimal exposure time of broadband microwave radiation on bone marrow cell vitality. 2009 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems, COMCAS.2009. 2009. 5386069 (Scopus).
 7. Dobrova V., Dolzhikova E., Maloshtan L., Stepanova E. Influence of a broadband signal of millimeter range low density electromagnatic radiation over the bone marrow cells of rats. IEEE EUROCON 2009, EUROCON 2009. 2009. С. 2058–2063. 5167931 (Scopus).

у журналах України, що включені до Переліку наукових фахових видань та  іноземних виданнях:

 1. Matviichuk, O., Yeromenko, R., Dolzhykova, O., Matviichuk , A., & Karabut, L. (2023). Hygienic assessment of palm oil content in dairy products as a measure of health protection. ScienceRise: Medical Science, (3(54), 30–34. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2023.285686
 2. Dolzhykova O., Yeromenko R. Research of the influence of Melanizol pessaries on background of “chemical” vaginitis in rats. ScienceRise: Biological Science. 2022. N 4(33). Р. 4-9.
 3. Lytvynova O. N., Yeromenko R. F., Lytvynenko Н. L., Karabut L. V., Dolzhykova О. V., Kozar V. V., Matviichuk O. Р. Features of changes in insulin-like growth factor-1 in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Том 7, № 1 (35). – С. 119–124.
 4. Козар В. В., Новікова І. В., Кулакова А. В., Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Бречка Н. М. Гематологічні показники у пацієнтів із ішемічною хворобою серця в критичному стані. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Том 7, № 1 (35). – С. 112–118.
 5. Lytvynova O., Yeromenko R., Lytvynenko Н., Dolzhykova О., Karabut L. Aspects of diagnosis of cervical epithelium displays on the background of uterine myoma in women of reproductive age. The VI International Science Conference «Innovative technologies in science and practice»: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, October 26 – 28, 2021, Haifa, Israel. 2021. P. 175–177.
 6. Матвійчук О. П., Матвійчук А. В., Єрьоменко Р. Ф., Таран А. В. Должикова О. В. Вища освіта в Україні в умовах пандемії Covid-19: нові виклики та перспективи. Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. 2021. № 27. – С. 143-148.
 7. Должикова О. В., Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В. Оцінка запального процесу при експериментальному вагініті та а умов корекції вагінальними супозиторіями «Клімедекс» та «Меланізол». International scientific and practical conference “New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine” : Conference proceeding, September 25-26, 2020. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. P. 135-139.
 8. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Должикова О. В., Литвинова О. М. Підготовка фахівців освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» як один із важливих аспектів соціального здоров’я. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2020. Т. 6, No 3. С. 3-7.
 9. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вивчення впливу супозиторіїв вагінальних «Меланізол» при тривалому застосуванні у щурів. Фармацевтичний часопис. 2020. № 1(53). С. 82–88.
 10. Должикова О. В., Малоштан Л. М., Остапець М. О. Експериментальне дослідження впливу супозиторіїв «Меланізол» та «Клімедекс» на біохімічні показники крові при неспецифічному вагініті. Клінічна фармація. 2020. Т. 24, № 1. С. 20–25.
 11. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вплив вагінальних супозиторіїв «Клімедекс» на стан системи ПОЛ-АОС на моделі неспецифічного вагініту у щурів. Фармацевтичний часопис. 2019. № 4. С. 73–80.
 12. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вплив супозиторіїв «Меланізол» на клінічні показники крові на тлі неспецифічного вагініту в щурів. Фармацевтичний часопис. 2019. № 3. С. 67–73.
 13. Dolzhykova , Maloshtan L. The influence of vaginal suppositories «Melanizol» on the system of LPO-AOS in condition of model of a nonspecific vaginitis in rats. EUREKA: Health Sciences. 2019. № 5. P. 21–27
 14. Должикова Е. В., Малоштан Л. Н. Изменение уровня ЦИК под влиянием суппозиториев «Меланизол» и «Климедекс» на модели експериментального вагинита у крыс. Фармация Казахстана. 2019. № 6 (215). С. 14–18.
 15. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вплив супозиторіїв «Меланізол» на рівень електролітів у щурів на тлі експериментального вагініту. Український біофармацевтичний журнал. 2019. № 3 (60). C. 57–62.
 16. Должикова О.В.,  Малоштан   Л.М.  Вплив  супозиторіїв  «Меланізол»  і «Клімедекс»  на  фагоцитарну  активність поліморфноядерних лейкоцитів in vitro. Фармацевтичний журнал. 2019, № 3, С. 96–101.
 17. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вплив супозиторіїв «Меланізол» на клінічні показники крові на тлі неспецифічного вагініту в щурів. Фармацевтичний часопис. № 3. С. 67–73.
 18. Должикова О. В., Малоштан Л. М. Вплив супозиторіїв «Меланізол» на рівень електролітів у щурів на тлі експериментального вагініту. Український біофармацевтичний журнал, 2019. № 3 (60). C. 57-62.
 19. Должикова Е. В., Малоштан Л. Н. Изменение уровня цик под. влиянием суппозиториев «Меланизол» и «Климедекс» на модели експериментального вагинита у крыс. Фармация Казахстана. № 6 (215). С. 1418.
 20. Olena Dolzhykova, Ludmila Maloshtan. The influence of vaginal suppositories “Melanizol” on the system of LPO-AOS in condition of model of a nonspecific vaginitis in rats. «EUREKA: Health Sciences». 2019, N 5, P. 21–
 21. Литвинова О.Н. Поиск потенциальных противодиабетических средств среди новых производных дикарбоновых кислот /Литвинова О.Н., Еременко Р.Ф., Должикова Е.В., Литвиненко А.Л., Литвинов В.С. // Український журнал медицини, біології та спорту. Том 4, № 2 (18). С. 75–80.

Патенти, інформаційні листи, технічні умови України:

 1. Патент України UA 125109 України на винахід. Засіб у формі супозиторіїв комбінованого складу з додаванням рослинної сировини для лікування та профілактики субхронічних вагінітів / Должикова О.В., Малоштан Л.М. МПК (2022.01); заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. № а 2020 06811; заявл. 23.10.2020 ; опубл. 05.01.2022, Бюл. № 1.
 2. Патент 125109 України на винахід, A61K9/02 A61K36/61 A61K31/4164 A61P15/00 Засіб у формі супозиторіїв комбінованого складу з додаванням рослинної сировини для лікування та профілактики субхронічних вагінітів / Должикова О.В., Малоштан Л.М.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а202006811; заявл. 23.10.2020; опубл. 05.01.2022, Бюл. № 1.
 3. Патент 65518 України на корисну модель, МГЖ G01N 25/00, А61В 17/00, А61К 9/00, А61Р 15/00 Спосіб визначення протизапальної активності вагінальних лікарських засобів на моделі гострого запалення піхви / Степанова К.О., Должикова О.В., Доброва B.C., Малоштан А.В.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № и201105766; заявл. 10.05.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. №
 4. Патент 62115 України на корисну модель, МПК G 09 В 23/28, А 61 К 33/38. Спосіб моделювання асептичного запалення слизової оболонки піхви / Степанова К.О., Должикова О.В., Малоштан Л.М., Малоштан А.В.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201101356; заявл. 02.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15.
 5. Патент 61038 України на корисну модель, МГЖ А 61 К 9/02, А 61 К 31/00, А 61К 36/72, А 61 Р 15/02. Засіб у формі песаріїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань / Степанова К.О., Должикова О.В., Малоштан Л.М., Левачкова Ю.В., Чушенко В.М., Ярних Т.Г.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 2010 13780; заявл. 19.11.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 6. Спосіб моделювання субхронічного запалення слизової оболонки піхви // Должикова О.В., Малоштан Л.М., Литвиненко Г.Л., Карабут Л.В. – К.: Укрмедпатентінформ, 2020. – № 159-2020. – 4 с.
 7. Спосіб підвищення ефективності діагностики розвитку метаболічного синдрому у підлітків з ожирінням // Єрьоменко Р.Ф., Литвинова О.М., Ковальова В.І., Должикова  О.В.,  Литвиненко  Г.Л.,  Карабут  Л.В.,  Козар В.В. – К.: Укрмедпатентінформ, 2019. – № 251-2020. – 3
 8. Використання методики визначення трансферинів сироватки крові, як діагностичного критерію неспецифічного вагініту, обтяженого аеробною мікрофлорою / Л.M. Малоштан, О.В. Должикова, Г.С. Гейдеріх. – К.: Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2014. – № 147-2014. – 3 с.
 9. Спосіб моделювання експериментального вагініту у щурів: інформ. лист / К. О. Степанова, О.В. Должикова, Л.M. Малоштан, А.В. Малоштан. – К.: Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2011. – № 44-2011. – 2 с.

Методичні рекомендації:

 1. Должикова О. В., Малоштан Л. М., Козар В. В. Неспецифічний вагініт: доклінічне вивчення терапевтичної ефективності комбінованих супозиторіїв із рослинними компонентами : метод. рек. Харків : НФаУ, 2020. 31 с.

За період наукової діяльності та навчально-методичної роботи опубліковано понад 150 праць.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Харківського медичного товариства (лабораторна та функціональна діагностика).
 2. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.
 3. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
 4. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR).
 5. Член Асоціації Лабораторних діагностів.
 6. Член Center for Ukrainian and Scientific Cooperation.

Дисципліни, які викладає: Лабораторна діагностика (для спеціальності Фармація) у тому числі англійською мовою, Гігієна з гігієнічною експертизою, Санітарно-гігієнічна експертиза, Судова медицина, медичне законодавство, Клінічна хімія, Репродуктивна медицина (для спеціальності Технології медичної діагностики та лікування).

Сертифікати з підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email