Наукова робота

II науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин» 

17 березня 2022 р.

конференція зареєстрована у ДУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації», посвідчення № 569 від 02 серпня 2021 року

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ

Пріоритетом діяльності кафедри клінічної лабораторної діагностики є оволодіння сучасними лабораторними технологіями, розробленими як в Україні, так і за її межами, удосконалення існуючих методів діагностики та профілактики захворювань із використанням сучасних технологій у медицині з наступним впровадженням у повсякденну практичну діяльність лікарів-лаборантів.

До науково-дослідної роботи залучені усі викладачі кафедри, лікарі-лаборанти клінічних баз та ЗВО – члени наукового товариства, магістри. Викладачі кафедри являються науковими керівниками магістерських робіт.таЗВО, якіприймають участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Викладачі кафедри удосконалюють тематичну та пошукову бази за обраним ЗВО напрямком досліджень, зокрема над забезпеченням ЗВО необхідною літературою та інтернет-ресурсами (міжнародних баз даних медичної літератури PubMed, Medline), фахових видань, методичних рекомендацій тощо; підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (проведення епідеміологічних, лабораторних, статистичних досліджень, підготовки необхідних приладів, реагентів, статистичного опрацювання матеріалу та ін.).

Тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності. Дослідження присвячується питанням лабораторної діагностики інфекційних та неінфекційних хвороб. Результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів, ЗВО доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях НФаУ чи інших ВУЗів.

Співробітником кафедри клінічної лабораторної діагностики виконується  докторська дисертація.

В рамках наукових досліджень кафедра співпрацює з:

 • ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України»;
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;

 • ДУ “Інститут дерматології та венерології НАМН України”;
 • ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;
 • ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики ХМАПО;
 • кафедрою патологічної фізіології ХМАПО;
 • кафедрою клінічної лабораторної діагностики Запоріжського державного медичного університету;
 • Центром молекулярних і клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 • медичними лабораторіями м. Харкова («Альфа-Лабсервіс», «Інлаб», «Євромед», «Міленіум», “Консультативна поліклініка”, медичним центром «Здоров’я», медичною лабораторією «Аналітика».

Результати наукових досліджень кафедри клінічної лабораторної діагностики використовуються при виконанні плану науково-дослідних робіт НФаУ, а саме Ініціативних напрямків наукових досліджень «Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів» (№ держ. реєстр. НДР 0115U000966).

В рамках ініціативної науково-дослідноїтематикипродовжується робота за науковими темами кафедри:

 • Прогностичні маркери ризику ускладнень при захворюваннях прямої кишки.
 • Визначення частоти хромосомних аберацій та динаміки асоціацій акроцентричних хромосом у дітей, хворих на цукровий діабет і типу.
 • Роль RANKL, остеопрогеріна і цитокінів – адипонектину і висфатину у ремодолюванні кісткової тканини на тлі хронічної патології нирок.
 • Клініко-лабораторне дослідження передтромботичного стану у хворих з варикозною хворобою на тлі цукрового діабету 1 типу.

Кафедра працює над постійним підвищенням змістового наповнення семінарів, круглих столівз метою генерування та впровадження нових ідей, думок, розвитком освітньої траєкторії ЗВО.

Результати досліджень кафедри впроваджені у роботу клініко-діагностичних лабораторій клінічних баз, представлені на конференціях Всеукраїнського і міжнародного рівнях, опубліковані у фахових журналах та виданнях, які індексуються науковометричними базами Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, внесені до міжнародних баз даних Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ (Science Index), ВІНІТІ.

Міжнародна діяльність:

У 2021-2022 р. у напрямку міжнародного співробітництва викладачами кафедри проведено наступну роботу:

 1. Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom  та Moodle», 26 липня – 02 серпня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща), 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
 2. Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар)на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах європейського союзу та Україні», 17 січня – 24 січня 2022 року м. Люблін (Республіка Польща), 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
 3. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD», квітень – червень 2022 року, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі UCLA, 6 кредитів (180 годин): з них ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин; індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.
 4. Multidisciplinary approach to the use of rehabilitation technologies in balneology using physiotherapy practices. (180 academic hours; 6.0 credits ЕСТS) organized by the Medical rehabilitation center Valetudo Terme Resort  (Slovenia) during the period from May 9, 2022 to June 25, 2022.

Протягом 2021-2022 н.р. співробітники кафедри брали участь у конференціях:

 • Ways to prevent academic plagiarism (on-line), м. Одеса, 13 вересня 2019 р. (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Міжвузівський науково-практичний семінар «Сучасні аспекти клінічної та лабораторної діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів у дітей», м. Харків, 29 жовтня 2019 р., НФаУ, ХМАПО, Комунальне некомерційне підприємство “Міська дитяча поліклініка № 23” Харківської міської ради (усі викладачі кафедри).
 • Міжнародний симпозіум «Артеріальна гіпертензія», м. Харків, 14 листопада (доц. Карабут Л.В.).
 • Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю “Запальні процеси репродуктивної системи у жінок: причини та наслідки” Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, м. Київ, 14-15 лютого 2020 р. (доц. Паламарчук О.О.).
 • Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку медичної техніки», НФаУ, м. Харків, 05.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.).
 • Вебінар. Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам, Видавництво Jon Wiley & Sons, 19.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В., доц. Карабут Л.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Вебінар. “Cisco WebEx distance learning tools and distance learning courses”, “Kharkiv Polytechnic Institute”,02.04.2020 (доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Scientific Image Formation in the Informetion Spase (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків.,24.03.2020(зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В., доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Multidiscipline Resources: Informetion Search, Analysis and Systematization (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.,доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг.Scientific Integfrity (дистанц.)NTU «KhPl», м. Харків, 25.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Digital Expertise in Ukrainian and Europe (дистанц.), NTU «KhPl», м. Харків, 26.03.2020 (зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф., доц. Должикова О.В.,доц. Козар В.В., доц. Карабут Л.В.).
 • Вебінар-Тренінг. Interacteve Tools in online education (дистанц.) NTU «KhPl», м. Харків, 03.04.2020(зав. кафедри проф. Єрьоменко Р.Ф.доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В.).
 • Вебінар. Антикризовий менеджмент в період пандемії: як захистити репродуктивне та соматичне здоров’я (дистанц.). – Med-expert.com.ua, 28.04.2020 (доц. Паламарчук О.О.).
 • Вебінар. Ускладнення ГРВІ та грипу з боку нижніх дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту (дистанц.), Heel, 08.04.2020, м. Київ(доц. Козар В.В.).
 • Вебінар «Психофізіологія стресу від А до Я. Як запобігти надмірному впливу та подолати наслідки стресу» (дистанц.), Heel, 15.04.2020 р.(доц. Козар В.В., доц. Должикова О.В., ас. Матвійчук О.П.).
 • Науково-практичний симпозіум з онлайн-трансляцією “Жінка XXI століття: гормональний профіль щастя, чи можливо це в умовах сучасності…”. – Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, м. Київ, 07 травня 2020 р.(доц. Паламарчук О.О.).
 • Науково-практична школа-семінар з онлайн-трансляцією «Здоров’я нації в XXI столітті». – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка «Всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів», м. Полтава, 13 травня 2020 р. (доц. Литвиненко Г.Л.).
 • XIII Національний медичний конгрес з міжнародною участю “Людина та ліки” – Україна. – м. Київ, 21-22 травня 2020 року. (доц. Литвиненко Г.Л.).
 • Українсько-американський симпозіум: «Неврологія і офтальмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей», післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю. – МОЗ України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, ГО Академія розвитку медичної освіти, м. Київ, 29 травня 2020 року(доц. Литвиненко Г.Л.).

Стажування:

  • Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD», квітень – червень 2022 року, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі UCLA, 6 кредитів (180 годин): з них ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин; індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин. (доц. Литвиненко Г.Л.)

Наукові публікації співробітників кафедри 

 1. Rymma Yeromenko. Commodity analysis of compression products for varicose veins / Tetiana Diadiun, Inna Baranova, Svitlana Kovalenko, Rymma Yeromenko, Mykola Rybalkin // Pharmacia 68(3). Р. – 607-611. (Scopus)
 2. Rymma Yeromenko. Preclinical study of anti-proliferative effects of ascorbic acid in combination with lysozyme hydrochloride on cultured cells / Yuliia Maslii, Liudmyla Garmanchuk, Olena Ruban, Olha Pavliuk, Taisa Dovbynchuk, Rymma Yeromenko, Oksana Kulikova // Pharmacotherapy Journal / 21 (2): 70-79, 2021. (Scopus)
 3. Єрьоменко Р. Ф. Гематологічні показники у пацієнтів із ішемічною хворобою серця в критичному стані / Козар В. В., Новікова І. В., Кулакова А. В., Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Бречка Н. М. // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020. – Т 7, № 1(35). – С. 112-118.
 4. Yeromenko R. F. Features of changes in insulin-like growth factor-1 in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus / Lytvynova O. N., Yeromenko R. F., Lytvynenko Н. L, Karabut L. V., Dolzhykova О. V., Kozar V. V., Matviichuk O. Р.. // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020. – Т 7, № 1(35). – С. 119-124.
 5. Yeromenko R. Aspects of diagnosis of cervical epithelium displays on the background of uterine myoma in women of reproductive age / Lytvynova O., Yeromenko R., Lytvynenko Н., Dolzhykova О., Karabut L. // Innovative technologies in science and practice. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel, October 26 – 29, 2021. P. – 175-177.
 6. Rymma Yeromenko. Status and analysis of trends in the metformin-based drug development: formation of the logistic system of scientific research / Elena Litvinova, Olga Posilkina, Svitlana Kovalenko, Rymma Yeromenko, Yuliya Bratishko, Anastasiya Lisna // ScienceRise: Pharmaceutical Science No 2(36)2022. P. – 37-45.
 7. Yeromenko R. Indicators of general clinical analysis of blood in pregnant women with gestational pyelonephritis / Kozar V., Shkarubska O., Khromih T., Yeromenko R., Lytvynova O. // International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (January 13-15, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. P. – 83-88.
 8. Єрьоменко Р. Ф. Реабілітаційні аспекти лікувальної фізкультури для профілактики остеохондрозу хребта / Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Єрьоменко Р.Ф., Рябова О.О., Кіреєв І.В, Жаботинська Н.В. // Збірник наукових праць IIІ науково-практичної internet – конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора О.В. Пєшкової «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини». – Харків, 2022. – Випуск 3. – С. 28-31.
 9. Lytvynova O. Study of adipokin activity in patients with arterial hypertension occuring on background of obesity/ Lytvynova O., Yeromenko R. and etc. // Science and practice, actual problems, innovations. Abstracts of VIII International Science Conference, November 09 – 12, 2021, Amsterdam, Netherlands. -2021. – P. 211-214.
 10. Aspects of metabolic disorders in patients with arterial hypertension on the background оf abdominal obesity/ S.М.Koval, O. M. Lytvynova and etc.// European Science Review.– Scientific journal, № 11-12, 2021.
 11. Lytvynova O. N. Features of changes in insulin-like growth factor-1 in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus / Lytvynova O., Yeromenko R. and etc. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. –№ Том 7, № 1 (35). –С.119-125.
 12. Determination of the nephroprotector action of a new derivative оf theophiline on the model of acute toxic renal injury by Ethylene glycol / O.P. Matviichuk, A.V. Matviichuk, O.M. Litvinova and etc.// Pharmacologyonline, 2021 . –Vol.3.Р. –1085-1095.

Наукова робота

Наукова робота

Print Friendly, PDF & Email