Литвинова Ольга Миколаївна

Литвинова Ольга МиколаївнаЛитвинова Ольга Миколаївна – доктор медичних наук, професор ЗВО, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики

Литвинова Ольга Миколаївна

Литвинова Ольга Миколаївна

Литвинова Ольга Миколаївна

 

 

SCOPUS

 

Литвинова Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор –автор 287 наукових робіт, 3 підручників, 19 навчальних посібників, 3 авторських свідоцтв.

Автор 19 статей у журналах, що індексуються базами Scopus та Web of Science.

Индекс Хирша (h-index) 3.

Громадська діяльність:

 • Член Європейського товариства з артеріальної гіпертензії;
 • Член наукової організації «Центр Українсько-Європейського наукового співробітництва» ;
 • Член робочої групи ОПП «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування другого (магістерського) рівня;
 • Член Харківського медичного товариства (лабораторна та функціональна діагностика) ;
 • Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини;
 • Член Всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини;
 • Член товариства терапевтів ХМО.

Закінчила Харківський  медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», потім – клінічну ординатуру при Українському інституті удосконалення лікарів за фахом «Внутрішні хвороби», працювала лікарем -терапевтом 20 міської клінічної лікарні. З 1992 р – асистент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Харківського фармацевтичного інституту. З 1996 по 2004 р – доцент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Української фармацевтичної академії. Кандидат медичних наук з 1992 року. Вчене звання доцента присвоєно в 1998 році. Доктор медичних наук з 2009 року. З 2004 р доцент, з 2010 р – професор кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. Лікарський стаж – 37 рік, має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія». Стаж педагогічної роботи у ВУЗі – 31 років. Підготувала 1 кандидата медичних наук, 32 магістра спеціальності «Лабораторна діагностика».

Наукова школа: Підготувала 1 кандидата медичних наук.

Міжнародна діяльність:

 • Міжнародне стажування -Медична освіта у ВНЗ, University of Michigan United States(on line),лютий – березень 2023р.
 • Міжнародне стажування University of Pittsburgh,United States,Pittsburgh (on line) ,2022р.
 • Міжнародне стажування- вебінар «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science», Lublin,Republic of Poland(on line) , 2021р.
 • Міжнародне стажування -Introductory Human Physiology,45,5 кредита (on line), School of Medicine, Duke University (USA),2019.
 • Міжнародне стажування -Basic online first aid course(credit hours : 32) Avon, Massachusetts (U.S.) (on line),December , 2019.
 • Міжнародне стажування – Instructional methods in health professions education (on line- 105,5  ч) University of Michigan(USA), 2019.

Монографії.

Information Technology in  Medical Diagnostics II – Wójcik, Pavlov& Kalimoldayev (Eds), 2019, Taylor&Francis Group, London. –  2019. –336 р.

ISBN 978-0-367-17769-0. DOI: 10.1201/9780429057618-32.

Chapter 7. Mathematical simulation of the structure of pulsed arterial pressure relations with vascular damage factors in patients with arterial hypertension / O.V. Vysotska, Y.G. Bespalov, S.M. Koval, O.M. Lytvynova and etc.

Навчальні посібники:

1.Акушерство з оцінкою результатів досліджень : навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти / О. О. Паламарчук, В. В. Паламарчук, Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова. — Харків : НФаУ, 2023. — 260 с. — Самост. електр. навч. вид.

2.Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових та ситуаційних завдань: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів  під загальн. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х.: НФаУ, 2020. – 137 с.

3.Робочий зошит з лабораторної діагностики для аудиторної та самостійної роботи [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посібник для студ. спец. 226 “Фармація, промислова фармація”] / Р. Ф. Єрьоменко, О.М. Литвинова  [та ін.] ; НФаУ, Каф. клініч. лаборатор. діагностики. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с.

4.Notebook laboratory  diagnostics  for  students  of  pharmaceutical  speciality: manual/ R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova at all. [Електронний ресурс]  –Kh. : NuPh, 2019.–P.65

5.Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, О.М.Литвинова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ 2019. – 37 стор.

6.Єндокринологія з оцінкою результатів  лабораторних досліджень/ Р.Ф. Єрьоменко, В.В. Козарь, О.М. Литвинова та ін. // Навч. посібник для здобувачів   вищ. освіти . – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 152 с.

7.Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови  / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін// Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ,  2017.– 44 с.

8.Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін.// Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. – Х.: НФаУ,  2017.– 68 с.

9.Laboratory diagnostics: textbook for students of higher schools / S.I.Kryzhna, О. N. Litvinova at al. – Kharkiv : NURh : Golden Pages , 2016 . – 120 p.

10.Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Литвинова О.М., Зленко В.В., та ін. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2008. – 200 с. (Затверджено МОН України , лист № 14/8-Г-277 від 29.01.2008 р.).

11.Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов    фарм. и мед. вузов. /О.И. Залюбовская ,  О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 256 с.

12.Влияние лекарственных средств на лабораторные показатели : учеб. пособие для студентов мед. и фармац. вузов / О. И. Залюбовская, В. В. Зленко, О. Н. Литвинова та ін. – Х. : Изд-во НФаУ, 2010. – 84 с.

13.Лабораторні дослідження в педіатрії. Навч. посіб. для студ. медичних та фармацевтичних  вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Фоміна Г.П., Литвинова О.М. та ін. – Харків: БУРУНіК, 2011. – 256 с. (Затверджено МОН України , лист № 1/11-7333 від 04.08.10).

14.Вплив лікарських засобів на лабораторні показники . Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Литвинова О.М., Зленко В.В. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с.

15.Оцінка лабораторних досліджень у неврології. / О. І. Залюбовська, М.В. Савіна, О.М. Литвинова  та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. – Х.: НФаУ, 2013. – 120 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science: 

 1. Lytvynova O. M.Сhanges in the serum level of leptin and transforming growth factor-β1 in patients with arterial hypertension on a background of abdominal obesity/Lytvynova O., Lytvynenko Н., Lytvynov V. Аnd etc.// // Wiadomości Lekarskie. – 2023. – VOL. LXXVI, IS. 8, Vol.73, Іs. 9 (part II). – Р. 1742-1747.
 2. Коваль С.М., Литвинова О.М, Мисниченко О.В. Порушення мікробіоти кишечника у хворих на первинну  артеріальну  гіпертензію:  можливе значення   в  патогенезі  захворювання.  Артеріальна гіпертензія. 2023;Том 16, №1-2: 8-13.
 3. Коваль С.М., Литвинова О.М., Снігурська І.О., Мисниченко О.В., Інсулінорезистентність та її взаємозв’язки з кадіо-метаболічними факторами у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням. //Рroblems of endocrine pathology. 2022; 2:32-38.
 4. Koval S.M., Lytvynova O.M. ,Snihurska I.O., Quantitative characteristics of gut microbiota in patients with arterial hypertension // GEORGIAN MEDICAL NEWS. 2022; 7 (328): 11-15.
 5. Литвинова О.М.  Рівень сироваткових та вагінальних імуноглобулінів при експериментальному вагініті та за умов фармакологічної корекції /Должикова О.В., Єрьоменко Р.Ф., Козар  В.В., Литвинова О.М.// Запорожский медицинский журнал.  −Т.22 . – №2 (119 ). −2020.−С.186-191.
 6. Lytvynova О. М. Circulating microRNA-133a in patients with arterial hypertension, hypertensive heart disease and left ventricular diastoli dysfunction / Vadym S. Lytvynov, Sergiy М. Koval, Iryna O. Snihurska, Olga M. Lytvynova and etc.//  Frontiers in Cardiovascular Medicine( Switzerland). – July, 2020. – 7:104.
 7. Yeromenko Rymma F., Ostapets Maryna O., Datsenko Olexiy B., Lytvynova Olga M., Lytvynenko Hanna L. The relevance of the development and implementation of quality system in clinical diagnostic laboratories. // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol.73, Іs. 9 (part II). – Р. 2073-2075.
 8.  Lytvynova O.M. Еfficacy of fixed dose triple combination of perindopril-indapamide-amlodipine in obese patients with moderate-to-severe arterial hypertension: open-label 6-month study/Koval S.M., Snihurska I.O., Lytvynova O.M. and etc.// Biomedical Research and Therapy. –Vol. 6, No 11 ,2019. -Р. 3501-3512.
 9. Lytvynova O. M. Relations of angiotensin-(1-7) with hemodynamic and cardiac structural and functional parameters in patients with hypertension and type 2 diabetes /S. M. Koval, K.O.Yushko, I.O.Snihurska, T. G.Starchenko, O. M. Lytvynova //Arterial hypertension ,2019. – V. 23, №. 3. – Р: 183–189.
 10. Lytvynova O.N. Рlasma microRNA-133а level in patients with essential arterial hypertension/ Koval S., Snihurska I., Yushko K., Lytvynova O., Berezin A. // Georgian medical news . –№ 5 (290), 2019. –Р. 52-59.

Дисципліни, які викладає: «Клінічна лабораторна діагностика», «Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень», «Лабораторна і функціональна діагностика», «Лабораторна діагностика», «Отоларингологія з оцінкою результатів досліджень», «Онкологія з оцінкою результатів досліджень».

Наукові інтереси: клінічна лабораторна діагностика, внутрішні хвороби, фармакологія.

Сертифікати про підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email