Литвиненко Ганна Леонідівна

Литвиненко Ганна ЛеонідівнаЛитвиненко Ганна Леонідівна – кандидат медичних наук, доцент ЗВО, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, завуч кафедри

Литвиненко Ганна ЛеонідівнаЛитвиненко Ганна ЛеонідівнаЛитвиненко Ганна Леонідівна

 

 

 

Закінчила: Харківський державний медичний університет (2002) за спеціальністю «Педіатрія», кваліфікація – лікар, а в 2003 р. здобула спеціалізацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю педіатрія.

Працювала: (2002–2003рр.) – інтернатура на кафедрі педіатрії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні (ОДКЛ), (2003–2004рр.) – дільничний лікар – педіатр та лікар виїзної бригади на станції швидкої медичної допомоги Харківського району, з вересня 2004 року асистент кафедри фармакотерапії НФаУ, (2004-2010 рр. за сумісництвом лікар-педіатр з диспансерної роботи КЗОЗ «Харківської міської дитячої поліклініки № 23», з липня 2013 року – по теперішній час – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У грудні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті МОЗ України, номер диплома ДК  027316 на тему: «Пошук та експериментальне вивчення потенційних НПЗЗ похідних бензофурану, бензіламінів та 2,3-d-піримідин-6-карбонової кислоти», за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник – проф. Яковлєва Л.В.).

Громадська діяльність: 

 1. Член проектної групи спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування перший «бакалаврський» рівень
 2. Член проектної групи спеціальності 228 Педіатрія. Післядипломна освіта (Клінічна фармакологія в педіатрії)
 3. Відповідальна за навчальну роботу кафедри
 4. Відповідальна за практику на кафедрі

Нагороди: Диплом I ступеня переможець у номінації «Кращий асистент НФаУ» (2017).

Міжнародна діяльність:

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації: «Iнтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). 06 березня – 13 березня 2023 року. 1,5 кредити ЄКТС (45 години). Certificate ES№12844. 13.03.23.
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації: «Неформальна освіта здобувачів вищої освіти: досвід країн європейського союзу та України» Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). 03 жовтня – 10 жовтня 2022 року. 1,5 кредити ЄКТС (45 години). Certificate ES№10116/2022.10.10.22.
 3. Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар)на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах європейського союзу та Україні», 17 січня – 24 січня 2022 року м. Люблін (Республіка Польща), 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
 4. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD», квітень – червень 2022 року, IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» та Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі UCLA, 6 кредитів (180 годин): з них ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин; індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.
 5. Multidisciplinary approach to the use of rehabilitation technologies in balneology using physiotherapy practices. (180 academic hours; 6.0 credits ЕСТS) organized by the Medical rehabilitation center Valetudo Terme Resort  (Slovenia) during the period from May 9, 2022 to June 25, 2022.
 6. Підвищення кваліфікації у школі професійного розвитку “Готові до викликів: Інструментарій сучасного викладача на базі “Kyiv School of Economics» 25.05-15.06.21 р.
 7. Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom  та Moodle», 26 липня – 02 серпня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща), 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
 8. У листопаді 2018 р виступила на IV Міжнародному конгресі громадського здоров’я. Громадське здоров’я в навколишньому cередовищі з доповіддю: «Laboratorymonitoring of surface water pollution in Kharkiv region» (Лабораторний моніторінг забруднення поверхневих вод Харківської області) (Республіка Польща, м. Вроцлав, медичний університет Вроцлава), отримала сертифікат участі  IV Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google classroom platforms in the modern online edukation. – 14-21 грудня 2020 р. – 1,5 ECTS (45 годин). – Люблин, Польша, 14-21 грудня 2020 р. Сертифікат ESN№3284/2020.

Наукова школа:

керівництво підготовкою магістерських робіт магістрантів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Має 72 публікацій, з них 68 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 52 праці, з них 44 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричої бази Scopus – 3 наукові статті.

Патенти, інформаційні листи, технічні умови України:

Отримала 7 патентів.

 1. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я “Спосіб підвищення ефективності діагностики розвитку метаболічного синдрому у підлітків з ожирінням” № 251-2020. Автори: проф. Єрьоменко Р.Ф., проф. Литвинова О.М., доц. Ковальова В.І., доц. Должикова О.В., доц. Литвиненко Г.Л., доц. Карабут Л.В., доц . Козар В.В. – К. : Укрмедпатентінформ, 2019. – 3 c.
 2. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я «Спосіб моделювання субхронічного запалення слизової оболонки піхви» № 159-2020. Автори: доц. Должикова О.В., проф.. Малоштан Л.М., доц. Литвиненко Г.Л., доц. Карабут Л.В. – К. : Укрмедпатентінформ, – 3 с.

Підручникинавчальні посібники:

 1. Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» : методичні рекомендації / Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Литвинова О. М. [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2023. – 79 с. – доповнені.
 2. Клінічна оцінка лабораторних досліджень : метод. рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» / Р. Ф. Єрьоменко, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова [та ін.].– Харків : НФаУ, 2023. – 123 с.
 3. Робочий зошит з Дерматології, венерології з оцінкою результатів досліджень для аудиторної та самостійної роботи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи / Р.Ф. Єрьоменко, Л. В Карабут, О.В. Должикова, О. М. Литвинова, М.Є. Березнякова, В.В, Козар, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук. – Х. : НФаУ, 2021. – 88 с.
 4. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 51 с.
 5. Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко-діагностичній, санітарно-гігієнічній) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 35 с.
 6. «Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ 2019 – 37 с.
 7. Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень/ Р.Ф. Єрьоменко, В.В. Козарь,О.Н Литвинова, Литвинова Г.Л. та ін. // Навч. посібник для здобувачів вищ. освіти . – Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 152 с.
 8. Laboratory diagnostics: textbook for students of higher schools / S.I. Kryzhna, О. N. Litvinova at al. – Kharkiv : NURh : Golden Pages , 2016 . – 120 p.
 9. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, Г.Л. Литвиненко та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х. : НФаУ, 2017. – 44 с.
 10. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова, Г.Л. Литвиненко та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ, 2017.– 68 с.

Дисципліни, які викладає:

«Деонтологія в медицині та догляд за хворими», «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень», «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень», «Особливості лабораторної діагностики в педіатрії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «224 Технології медичної діагностики та лікування»; «Клінічна оцінка лабораторних досліджень» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «224 Технології медичної діагностики та лікування»; «Лабораторна діагностика (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація»); «Фізична терапія в педіатрії» спеціальності «227 Терапiя та реабiлiтацiя» освітньої програми «Терапiя та реабiлiтацiя» здобувачів другого (магістерського) рівня.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації «Клінічної хімії та лабораторної медицини»
 2. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»
 3. Член Асоціації Превентивної та Антиейджинг Медицини
 4. Член ГО “Асоціації амбулаторної медицини”

Сертифікати про підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email