Матвійчук Олена Петрівна

Матвійчук Олена ПетрівнаМатвійчук Олена Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент ЗВО, доцент кафедри клінічної лабораторної діагостики, секретар кафедри

Матвійчук Олена Петрівна Матвійчук Олена Петрівна

 

 

Матвійчук Олена Петрівна

Закінчила: Українську фармацевтичну академію (2002), за спеціальністю Фармація; Харківський гуманітарний університет “Народна Українська академія” (2022),  за спеціальністю Філологія.

Працювала: (2002-2006 рр.) − провізор  аптеки, (2011-2013 рр.) − старший лаборант кафедри фармакотерапії НФаУ, (2013-2018 рр.) − старший лаборант кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ,  з 1 вересня 2018 року − асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У  грудні 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Екcпериментальне oбґрунтування дoцiльнocтi викoриcтання 7,8-дизамiщених теофіліну як дiуретичних та нефрoпрoтектoрних заcoбiв» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (науковий керівник − доц. Таран А.В.). У серпні 2023 року отримала вчене звання доцента, з 1 вересня 2023-2024 н.р. працює на посаді доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Громадська діяльність: Відповідальна за оновлення інформації на сайті кафедри, секретар кафедри, секретар ЕК на факультеті медико-фармацевтичних технологій за освітніми програмами “Фармація”, “Клінічна фармація”, “Технології парфумерно-косметичних засобів”,”Фізична терапія”.

Міжнародна діяльність:

 • Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» 17 жовтня – 25 листопада 2022 р. (м. Білосток, Республіка Польща) Сертифікат;
 • VIII International Scientific and Practical Conference “Science and Practice, actual problems, innovations”. Nov. 2021. Amsterdam. Netherlands.

Основні наукові публікації

у періодичних виданнях, що індексуються базами Scopus та Web of Science:

 1. Determination of the nephroprotector action of a new derivative of theophiline on the model of acute toxic renal injury by ethylene glycol / O.P. Matviichuk L.V. Karabut etc. // Pharmacologyonline, 2021. vol.3 P1085-1095
 2. RESEARCH OF SORPTION PROPERTIES OF APPLE PECTIN AND ITS INFLUENCE ON THE LEVEL рН STOMACH IN CONDITIONS IN VITRO / Hainiuk, M.B., Kalko, K.O., Nesterenko, N.A., …Ostapets, M.O., Domar, N.A. // Pharmacologyonline, 2021, 3, стор. 348354

у журналах України, що включені до Переліку наукових фахових видань:

 1. Kononenko, N., Chikitkina, V., Karabut, L., Matviichuk, O., & Vislous, O. (2023). Study of the antiulcer activity of garden cabbage extract on the chronic acetic ulcer model in rats. ScienceRise: Biological Science, 2(35), 12–17.
 2. Matviichuk, O., Yeromenko, R., Dolzhykova, O., Matviichuk , A., & Karabut, L. (2023). Hygienic assessment of palm oil content in dairy products as a measure of health protection. ScienceRise: Medical Science, 3(54), 30–34. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2023.285686
 3. Seliukova,N., Korenieva,Y., Morozenko,D., Vashchyk,Y., Yeromenko,R., Matviichuk,O., Matviichuk,A., Gladchenko,O. (2023). The consequences of phytoestrogenization of the father and the effects of phytoestrogens during pu-berty for male offspring. ScienceRise: Biological Science, 1 (34), 00-00. doi: http://doi.org/10.15587/2519-8025.2023.275068
 4. Матвійчук О. П., Матвійчук А. В., Карабут Л. В., Гладченко О. М., Литвинова О. М., Селюкова Н. Ю. Інформатизація навчання: медико-соціальні проблеми та технології забезпечення гігієнічної безпеки здобувачів освіти в Україні / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. 2022. № 3 (93). C. 8-15.
 5. Особливості розвитку репродуктивної системи щурів нащадків чоловічої статі, що народжені від батька, який до спаровування отримував фітоестрогени / Н. Ю. Селюкова та ін. // Укр. журнал медицини, біології та спорту. 2022. Том 7, № 1 (35) С. 311-317
 6. Features of changes in insulin-like growth factor-1 in patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes mellitus/ Lytvynova O. N., Yeromenko R. F., Lytvynenko Н. L., Karabut L. V., Dolzhykova О. V., Kozar V. V., Matviichuk O. Р// Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т. 7, No 1 (35) С. 119-124
 7. ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / О. П. Матвійчук, А. В. Матвійчук та ін. // Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2021. Вип. 27

Підручники, навчальні посібники:

 1. Вимоги до виконаннякваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» [Електронний ресурс] : метод. рек. / Р. Ф. Єрьоменко [та ін.], доп.   Електрон. текстові дані.   Харків : НФаУ, 2023. – 79 с. (автори: Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Литвинова О. М., Литвиненко Г. Л., Карабут Л. В., Матвійчук О. П.).
 2. Клінічна оцінка лабораторних досліджень [Електронний ресурс]: метод. рек. для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти / Р. Ф. Єрьоменко [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2023. – 127 с. (автори: Р. Ф. Єрьоменко, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, О. В. Должикова, Л. В. Карабут, О. П. Матвійчук)
 3. Технології генетичних лабораторних досліджень: методичні рекомендації для організації аудиторної та самостійної роботи здобувача вищої освіти / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. М. Литвинова, Г. Л. Литвиненко, О. П. Матвійчук, Л. В. Карабут, Є.С. Жилкова. – Х. : НФаУ; 2023. – 75 с.
 4. Дослідження еякуляту. Спермограма [Електронний ресурс] : метод. рек. для аудиторної та самостійної роботи / Р. Ф. Єрьоменко [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Харків : НФаУ, 2023. – 72 с. (автори: Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Должикова О. В., Литвинова О. М., Карабут Л. В. , Литвиненко Г. Л., Матвійчук О. П., Феськов О. М., Сомова О. В.).
 5. Робочий зошит з цитологічної діагностики [Електронний ресурс] / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчук. – Харків : НФаУ, 2023. – 75 с.
 6. Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень: збірник тестових та ситуаційних завдань для аудиторної та самостійної роботи здоб. вищ. освіти вищ. навч. закл. / Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, Г. Л. Литвиненко та ін. – Харків : Вид-во НФаУ, 2022. – 38 с. (автори: Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, Г. Л. Литвиненко, О. В. Должикова, Л. В. Карабут, В. В. Козар, О. П. Матвійчук).
 7. Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, цитологічних) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О.П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 51 с.
 8. Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко-діагностичній, санітарно-гігієнічній) / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова, В. Ю. Світайло // Методичні рекомендації. – Х. : НФаУ, 2021. – 35 с.
 9. Робочий зошит з Дерматології, венерології з оцінкою результатів досліджень для аудиторної та самостійної роботи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи / Р.Ф. Єрьоменко, Л. В Карабут, О. В. Должикова, О. М. Литвинова, М.Є. Березнякова, В.В, Козар, Г. Л. Литвиненко, К. В. Глєбова, О. П. Матвійчук. – Х. : НФаУ, 2021. – 88 с.
 10. Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових та ситуаційних завдань: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчук та ін; під загальн. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко. – Х.: НФаУ, 2020. – 137 с.(електронне видання)
 11. Notebook laboratory diagnostics for students of pharmaceutical speciality: manual / R. F. Yeromenko, O. M. Litvinova, O. V. Dolzhykova, P. Matviichuk at all. – Kh. : NuPh, 2019. – P. 65
 12. Єрьоменко Р. Ф., Козар В. В., Литвинова О.М., Должикова О.В., Карабут Л.В., Литвиненко Г.Л., Березнякова М.Є., Даценко О.Б., Денищук Г.П., Постой А.А., Сівцева Т.М., Матвійчук О. П. Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
 13. Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показників: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Р.Ф. Єрьоменко, М. Є. Березнякова, Л. В. Карабут, О. П. Матвійчук та ін.; під заг. ред. проф. Р. Ф. Єрьоменко – Х.: НФаУ, 2019.– 37 стор.
 14. Робочий зошит з лабораторної діагностики для аудиторної та самостійної роботи [Електронний ресурс] : [навч.-метод. посібник для студ. спец. 226 “Фармація, промислова фармація”] / Р. Ф. Єрьоменко [та ін.] ; НФаУ, Каф. клініч. лаборатор. діагностики. – Електрон. текстові дан. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с. (автори: Р. Ф. Єрьоменко, О. М. Литвинова, О. В. Должикова, Г. Л. Литвиненко, В. В. Козар, О. П. Матвійчук, Л. В. Карабут, В. І. Ковальова, М. Є. Березнякова, О. О. Паламарчук.).

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 2. Член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
 3. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»
 4. Член Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» (ГО “МФНО”, INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF)

Підвищення кваліфікації:

 • Cтажування для викладачів закладів вищої освіти України «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» 17 жовтня 25 листопада 2022 р. (м. Білосток, Польща);
 • Мовний клуб НФаУ “Говоримо українською” Сертифікат з української мови НФаУ
 • Розробка дистанційного курсу 18.03.-22.04.2022 р. (Інститут з підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ);
 • Стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації 16.04-24.12.2019 р. (912 год.) (Інститут з підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ);
 • Основи педагогічної майстерності 02.10-01.11.2019 р. (156 год.) (Інститут з підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ).

Дисципліни, які викладає: «Техніка лабораторних робіт» (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»), «Лабораторна діагностика», «Експрес діагностика в охороні здоров’я» (для сздобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація»), «Express Diagnostics in Healthcare» , «Laboratory Diagnostics»  (for specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy  educational program «Pharmacy»).

Сертифікати про підвищення кваліфікації

Print Friendly, PDF & Email