Загальна інформація

Загальна інформація

Завідувач кафедрою: Єрьоменко Римма Фуатівна, доктор біологічних наук, професор.

Кафедра клінічної лабораторної діагностики при Національному фармацевтичному університеті, який є провідним навчальним та науковим закладом вищої фармацевтичної освіти і науки України та світу, має багаторічний досвід підготовки професійно грамотних спеціалістів для підприємств фармацевтичної та медичної галузей, науково-дослідних інститутів, медичних лабораторій і підприємств суміжних галузей.

Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори наук, професори та 3 кандидати наук, доценти. За сумісництвом кафедра співпрацює з фахівцями практичної медицини, які приймають участь у підготовці здобувачів вищої освіти.

Кафедра є випусковою для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» з освітньої програми Лабораторна діагностика.

На кафедрі виконується кандидатська дисертація, ведеться підготовка випускних кваліфікаційних (магістерських) робіт.

Співробітники кафедри друкують свої роботи в провідних журналах, беруть участь у симпозіумах, з’їздах та конференціях України та світу.

Досягти таких результатів дозволяє потужна матеріальна база кафедри, яка постійно розширюється та поповнюється сучасним обладнанням. На основі договорів про співробітництво, практичні та лабораторні заняття з низки клінічних дисциплін, а також практична підготовка здобувачів вищої освіти  проводяться на базі провідних лікувальних закладів м. Харкова та України за участі практикуючих фахівців з лабораторної медицини.

Загальна інформація

Колектив кафедри

Освітній процес кафедри клінічної лабораторної діагностики

Освітній процес здійснюється згідно наступних освітніх компонент:

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр):

Обов’язкові освітні компоненти:

 • Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень
 • Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень
 • Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
 • Онкологія з оцінкою результатів досліджень
 • Клінічна лабораторна діагностика
 • Гігієна з гігієнічною експертизою
 • Хірургія з оцінкою результатів досліджень
 • Вступ до фаху
 • Деонтологія в медицині та догляд за хворими
 • Педіатрія з оцінкою результатів досліджень
 • Клінічна хімія

Виробнича практика в лабораторіях:

 • клініко-діагностичній
 • бактеріологічній

Переддипломна практика в лабораторіях:

 • клініко-діагностичній
 • біохімічній
 • бактеріологічній
 • санітарно-гігієнічній

Вибіркові освітні компоненти:

 • Вплив лікарських засобів на лабораторні показники
 • Загальна хірургія
 • Маніпуляційна техніка
 • Лабораторні основи. Інтерпретація результатів досліджень
 • Основи інструментальної діагностики. Інтерпретація результатів досліджень
 • Експрес-діагностика лабораторних досліджень
 • Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень
 • Офтальмологія з оцінкою результатів досліджень
 • Судова медицина. Медичне законодавство
 • Дитячі інфекційні хвороби
 • Особливості лабораторної діагностики у педіатрії
 • Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень
 • Урологія з оцінкою результатів досліджень
 • Неврологія з оцінкою результатів досліджень
 • Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень
 • Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів
 • Принципи та методи цитологічної діагностики
 • Оториноларингологія з оцінкою результатів досліджень
 • Вибрані питання ізосерології та коагулології

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (магістр):

Обов’язкові освітні компоненти:

 • Клінічна оцінка лабораторних досліджень
 • Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень
 • Лабораторні дослідження у судовій медицині
 • Технології генетичних лабораторних досліджень
 • Цитологічна діагностика
 • Санітарно-гігієнічна експертиза
 • Система управління якістю лабораторних досліджень
 • Методологія наукової роботи у діагностичній лабораторії
 • Переддипломна практика в профільних лабораторіях

Вибіркові освітні компоненти:

 • Хвороби цивілізації
 • Організація та проведення наукових досліджень у КЛД
 • Репродуктивна медицина
 • Вибрані питання ензимології та вітамінології
 • Доказова медицина як основа державної політики

для спеціальності  226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Фармація»:

 • Лабораторна діагностика (вибіркова)
 • Експрес діагностика (вибіркова)

for specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy second (masters) level of higher education educational program “Pharmacy”

 • Express Diagnostics in Healthcare (Elective)
 • Laboratory Diagnostics (Elective)

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Клінічна фармація»:

 • Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів (вибіркова)
 • Лабораторна та функціональна діагностика (вибіркова)

для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр):

 • Клінічна та функціональна діагностика

для спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

 • Система управління якістю лабораторних досліджень (вибіркова)

Освітній процес проводиться за кредитно-модульною системою. Готуються нові лекції у формі презентацій з використанням відеоматеріалу. Згідно з планом навчально-методичної лабораторії проводяться відкриті лекції та практичні заняття.

Щорічно кафедра організовує та приймає участь у заходах різної спрямованості,  студентських олімпіадах, наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Навчально-методична робота кафедри

Кафедрою щорічно ведеться підготовка та оновлення навчально-методичної літератури для здобувачів вищої освіти. Зокрема, у 2022-2023 н.р. колективом кафедри клінічної лабораторної діагностики було підготовлено та видано наступні видання:

 1. Переддипломна практика в лабораторіях(патогістологічних, біохімічних,імунологічних, цитологічних) / Р. Ф.Єрьоменко, О. В. Должикова, Г. Л.Литвиненко, О. М. Литвинова, Л. В. Карабут, О. П. Матвійчук, І. М. Золотарьова,В. Ю. Світайло : метод. рек. Харків : НФаУ, 51 с.
 2. Должикова О. В., Малоштан Л. М., Козар В. В. Неспецифічний вагініт: доклінічне вивчення терапевтичної ефективності комбінованих супозиторіїв із рослинними компонентами: метод. рек. Харків : НФаУ, 2020. 31 с.
 3. Єрьоменко Р. Ф. , Должикова О. В. Робочий зошит з дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник для лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика». X. : НФаУ, 2021. 55 с.
 4. Клінічна оцінка лабораторних досліджень : метод. рекомендації для організації самостійної роботи здобувача вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» / Р. Ф. Єрьоменко, Г. Л. Литвиненко, О. М. Литвинова [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2023. – 123 с.
 5. Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівнявищої освіти здобувачами вищої освітиспеціальності 224 «Технології медичноїдіагностики та лікування» освітньоїпрограми «Лабораторна діагностика» :методичні рекомендації / Єрьоменко Р. Ф.,Должикова О. В., Литвинова О. М. [та ін.]. – Харків : НФаУ, 2023. – 79 с. – доповнені.
 6. Робочий зошит з цитологічної діагностики / Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, О. П. Матвійчук. – Харків : НФаУ, 2023. – 75 с.

Видання минулих років (архів)

Print Friendly, PDF & Email