Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

 На кафедрі працює студентське наукове товариство

  1. Загальна кількість студентів – учасників гуртка СНТ кафедри – 20 (вітчизняні студенти)
  2. Загальна кількість наукових публікацій авторами та співавторами яких є студенти – 20тез;

План роботи СНТ на 2020-2021 н.р.

Кафедрою клінічної лабораторної діагностики протягом навчального року проведено 9 засідань СНТ, на яких розглядалися актуальні питання клінічної лабораторної діагностики, заслуховувалися наукові доповіді здобувачів за вибраною тематикою, проводилася дискусія за тематикою докладів. Засідання наукового товариства 2020-2021 р. проводяться на клінічних базах кафедри: КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2», КЗОЗ міська дитяча поліклініка № 23 Київського району, де студенти мають можливість проводити експериментальні дослідження (клінічні, біохімічні, гістоморфологічні, імунологічні, мікробіологічні тощо), що допомагає їм вивчати та оцінювати фізіологічний та патологічний стан організму людини, виявляти патологічні зміни при захворюваннях, вплив лікарських засобів на лабораторні показники.

Вивчення студентами нормативних величин, клінічних і біохімічних показників, їх зміни при фізіологічних та патологічних умовах, призначення лабораторних досліджень при патологіях забезпечують успіх їх подальшого навчання та роботи. Співробітники медичних закладів де розташовані бази кафедри надають допомогу в роботі наукового гуртка.

Студенти СНТ залучені до проведення наукових досліджень, а саме за такими науковими напрямами кафедри як нові методи діагностики у клініці внутрішніх хвороб, гістоморфологічні дослідження тканин біоптатів при пухлинних процесах, клініко-лабораторний моніторінг порушення вуглеводного, ліпідного обміну, контроль якості лабораторних досліджень, клініко-лабораторні дослідження загальної гигиєни.

Кожного року на кафедрі захищаються нові магістерські роботи. Це потребує від студентів і керівників наукового натхнення до всього нового, новаторського.

Співробітники кафедри виконують функції наукових керівників магістерських робіт студентів, що беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Наукові дослідження студентами проводяться у сучасних клініко-діагностичних лабораторіях на клінічних базах кафедри. Наукова діяльність кафедри – активна, багаторівнева, сучасно спрямована.

Наші студенти щороку приймають активну участь у конференціях, конкурсах та семінарах, де мають змогу розглянути цікаві клінічні випадки, удосконалити навички із клініко-лабораторного та інструментального обстеження хворих, довідатися про нові діагностичні технології.

Здобувачі науковці кафедри приймали активну участь 17 березня 2021 року у науково-практичній міжнародній дистанційній конференції «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин», 19 березня 2021 року – у засіданні секції «Cучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень в медицині та фармації» в рамках проведення XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвяченої 150-річчю з дня народження Миколи Валяшка – засновника і першого ректора Національного фармацевтичного університету, та І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» 27-29 квітня 2021 рік, м. Харків

Наші студенти щороку приймають активну участь у конференціях, конкурсах та семінарах, де мають змогу розглянути цікаві клінічні випадки, удосконалити навички із клініко-лабораторного та інструментального обстеження хворих, довідатися про нові діагностичні технології.

Print Friendly, PDF & Email